Özet Ve Sonuç

Gelir idaresi en son Tahsilat Genel Tebliğlerini tek bir tebliğde toparlayıp, Seri:A, Sıra:1 no’lu tebliğ şeklinde topluca yayınlamış, eski tebliğleri ilga etmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda Gelir İdaresi yerleşik yargı kararlarını da dikkate alarak çıkaracağı genel tebliğlerde hukukun üstünlüğünü, müstakar hale gelmiş, içtihatları da dikkate alarak uygulamaya yön vermesi, gereksiz işlemlere başvurmaması, ve bürokrasiyi azaltması gerekmektedir. Eski, yanlış ve hukuka aykırı uygulamalara son verilip, Danıştay’ın en son yeni içtihatlarını izleyip, yeni ve en son gelişmelere göre uygulamalarını iyileştirici yönde düzeltmesi gerekmektedir.

Örneğin pay devri yapıp, ortağı olduğu limited şirketten ayrılmış, eski ortak hakkında ödeme emri tebliği hukuki değildir. Şirket borcu nedeniyle orta yerde yeni ortaklar varken, eski ortaklara tebligat yapılması son derece yanlıştır. Diğer taraftan ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk sorunu çözülmelidir. Zira, inceleme elemanı tarafından önerilmemiş tarhiyatlar hakkında, inceleme elemanı tarhiyat için ihtiyati haciz talep etmemiş olmasına rağmen vergi dairesi ihtiyati haciz uygulamaktadır. Bu durum ne derece hukukidir. Borçlu mükellefin özel mal varlıklarına, otomobiline bilhassa banka hesaplarına blokaj konulması ne derece hukuki bir durum ve uygulamadır. Bu gibi uygulamaların, Türkiye çapında yapılan mal varlığı araştırmalarının ne derece geçerli olduğu tartışmalıdır. Vergi uygulamaları mükellefleri mağdur etmemelidir. Vergi uygulaması adeta bu gibi yanlış uygulamalar neticesinde vergi çilesine dönüştürülmek istenmektedir. Özellikle idare tarafından elektronik ortamda konulan hacizlerin yeniden elektronik ortamda kaldırılması gerekmektedir.

Kaynakça
1- ALPASLAN Mustafa, KAYA Eda, ALPASLAN  Nazlı Gaye,Ödeme Emri,Met Matbaacılık,Ekim 2017-İZMİR
2- YILMAZ Kazım, ‘’Kamu (Amme) Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa’’ Ce-Ka Yayınları, Ankara, Aralık 2006
3-ÜNLÜ Cengiz, Açıklamalı-İçtihatlı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun, Seçkin Yayınevi, Ankara,1995
4-ÖZBALCI Yılmaz, Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara-Şubat 2012

1 ÖZYER M.Ali, “Açıklamalı ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması”, HUD Yayınları, 4.Baskı, Mart 2008, s.148.
2 Dnş.4.D.nin, 16.02.1989 gün ve E:1998/4355-K:1989/703 sayılı kararı.
3 Dnş.4.D.’nin, 22.9.1969 gün ve E:1967/4213-K:1969/3659 sayılı kararları. Bu kararlar için bkz. M. Nadir ARICA, Vergi Usul Kanunu, 1989, Ankara, s.351-359.
4 213 sayılı VUK md. 93, 94, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102.
5 Dnş.9.D.’nin, 12/02/2008 gün ve E:2007/6375-K:2008/684 sayılı kararı.
6 Dnş.7.D.’nin, 14.06.2005 gün ve E:2005/1018-K:2005/1227 sayılı kararı.>

13.10.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 

Okumak için aşağıdaki linki tıklayınız

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/nazligayealpaslan/0191/