ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden özetle ilişiksiz belgesi verilmesine konusu işlerle ilgili olarak yapılan asgari işçilik uygulamalarında aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı.

 

  1. Asgari işçilik hesaplaması sonucu hesaplanan ve ödenmesi için işverene tebliğ edilen borcun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmemesi, hesaplanan borca değişik nedenlerden dolayı itiraz edilmesi halinde söz konusu iş müfettiş incelemesine tabi tutularak rapora bağlanacak, rapora göre fark işçilik tespit edilmezse ilişiksizlik belgesi verilecek, fark işçilik tespit edilirse 1 ay içerisinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilecektir.

 

  1. Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri dolayısıyla asgari işçilik değerlendirmesi yapılmayacaktır.

 

  1. İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması halinde, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar SGK’ ya bildirim yapıldığının anlaşılması halinde incelemeye gidilmeksizin SGK’ya borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir.

 

  1. İhale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması halinde, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki işyerinden SGK’ ya bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarı, ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ihale makamınca SGK’ya ismen bildirilmesi halinde ise sadece bu kişilerin kazançları SGK’ya bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınarak, araştırma işlemi yapılacak araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işin yapıldığı dönemde SGK’ya yeterli işçilik bildiriminde

bulunulduğunun anlaşılması halinde, denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.

 

  1. Defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan bina tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde, işverenin SGK’ya borcu bulunmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin olmaması halinde araştırma işlemi yapılmayacaktır.

 

  1. Ruhsata tabi olan tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işlerde söz konusu işlerin ilave m² artışı ihtiva etmemesi halinde, yapılan işin maliyetine yapılan işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle araştırma işlemi yapılacaktır. Yapılan tadilatın metrekaresinin ruhsatta belirtilmemesi veya yazı ile bildirilmemesi halinde, keşif bedeli, yapı denetim firması tarafından bildirilen maliyet bedeli üzerinden araştırma işlemi yapılacaktır. Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde, maliyet bedeli yapılacak denetim sonucunda tespit edilerek araştırma işlemi yapılacaktır. Defter ve belge tutmakla yükümlü olmayan işverenlerce yapılan, ruhsata tabi olan veya olmayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işler için SGK’ya borcu olmaması, ihbar, şüphe veya şikâyetin bulunmaması halinde işyeri dosyası tasfiye edilecek, ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması halinde ise müfettiş veya sosyal güvenlik denetmeni marifetiyle inceleme yapılarak düzenlenecek rapora göre işlemler tamamlanacaktır.

 

  1. SGK’ ya tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde asgari işçilik oranında eksiltme yapılmadan araştırma işlemi yapılacaktır.

 

  1. İşverenlerden biten bir binanın bağımsız bölümlerini satın alanlar, bunu kanıtlamaları kaydıyla ve istekleri halinde, satın alınan bağımsız bölüme düşen cari prim tutarı ile asgari işçilik tutarını ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamları ile birlikte ödemeleri halinde bağımsız bölüme ilişkin olarak ilişiksizlik belgesi alabileceklerdir.

 

  1. Tek yapı ruhsatı ile birden fazla blok inşaatı yapılması ve işverence talep edilmesi halinde, bitirilen her bir blok için ayrı asgari işçilik araştırma işlemi yapılarak her bir blok için ayrı ilişiksizlik belgesi alınabilecektir.

 

  1. İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden yapılan araştırma işlemi sonucunda tespit edilen ve SGK’ya bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ edilecek, işverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi veya itirazda bulunulmaması halinde borç kesinleşecek ve işlemler sonuçlandırılacaktır.

 

              SGK’nın Sosyal Güvenlik Müfettişlerince/serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce yapılan tespitlere istinaden tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmemesi halinde borç kesinleşecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Eklenenler