6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABININ DÜZELTİLMESİ

(Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 1 Seri Nolu Genel Tebliğ  27.09.2014 tarih ve 29132 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

6552 Sayılı kanun kapsamında bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair yayımlanan 1 Seri nolu  genel tebliğ ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
 

Anılan Torba yasanın 74´üncü maddesinde muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan;

* Kasa mevcudu,                                                               * Ortaklardan alacakların,

Fiili/ gerçek duruma uygun hale getirilmesine olanak sağlanmaktadır.

Buna göre uygulamadan;
* Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

* Bilançoda görülmek ile birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesabı yararlanabilecektir.

Hangi Bilançodaki Kasa Mevcudu veya Ortaklardan Alacaklar:

* Kasa ve ortaklar carinin düzeltmesinde kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilmiş olan 31/12/2013 Tarihli bilanço esas alınacaktır. Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2013 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır. Mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.

2.Ortaklardan Alacakların Niteliği ve Netleştirme:
* Ortaklardan alacaklar işletmenin faaliyet konusu dışında, ödünç verme ve benzer nedenler ile ortaya çıkmış olmalıdır.

* İşletmenin ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar netleştirilerek  bulunacak net alacak tutarları düzeltmeye konu edilecektir.

* Beyana esas ortaklardan alacak olarak tek düzen hesap planında yer alan "131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır.

* Beyan edilecek tutar, 31/12/2013 tarihli bilançolar baz alınmak  suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile beyan tarihi itibarıyla var olan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların kıyaslanması sureti ile tespit edilecektir. Beyan tarihindeki bakiyeler,  baz alınan bilanço tarihlerindeki bakiyelerden düşük ise en fazla beyan tarihindeki bakiye kadar olacaktır.

3.Beyanname ve Ödeme:
Düzeltilen tutarlar vergi dairesine en son 31/12/2014 ( kanunun yayınlandığı tarihi takip edenüçüncü ayın sonuna kadar) Tarihine kadar beyan edilecektir.
Düzeltilen ve beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında ilave vergi hesaplanacak ve beyanname verme süresinde ödenecektir.
Verilmesi gereken beyannamenin, kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafından 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlarca, söz konusu beyan kurumlar vergisi mükellefiyeti yönünden bağlı olunan vergi dairelerine kağıt ortamında yapılacaktır.
 
4.Ödenen Verginin Muhasebeleştirilmesi:
%3 oranında ödenen ilave vergiler kurumlar vergisinde gider olarak dikkate alınamayacağı gibi hiçbir vergiden de mahsup edilemeyecektir. 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına  Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kaydedilecektir. Ayrıca Nazım hesap kullanan mükellefler tarafından Nazım Hesaplarda Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler olarak takibi yapılacaktır.
 
5. Kayıtların Düzeltilmesi:
Bilançoda görülmek ile birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar beyan üzerine 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına  Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kaydedilerek kapatılacaktır. Ayrıca Nazım hesap kullanan mükellefler tarafından Nazım Hesaplarda Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler olarak takibi yapılacaktır.

6.Beyan Sonrası Trahiyat ve Beyan Dönemine Kadar Beyan Edilen Geçici Vergilerde Yapılacak  Düzeltmeler:

Düzeltilen ve beyan edilen tutarlar nedeniyle hiçbir şekilde ilave tarhiyat yapılamayacaktır. Söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyatta yapılmayacaktır.
 
Bu kapsamda beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumlar vergisi mükelleflerinin anılan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle, ilgili dönem matrahlarında bir düzeltme ihtiyacı doğması halinde, 2014 hesap döneminin beyan tarihi itibarıyla sona ermiş bulunan geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi beyanlarını 31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar düzeltebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise anılan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle düzeltme gerekmesi halinde, cari hesap döneminin beyan tarihi itibarıyla sona ermiş bulunan geçici vergi beyanlarını aynı tarihe kadar düzeltebilmeleri mümkündür. Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.

Son Eklenenler